Loading color scheme

Příprava školy - září 2018

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Zpráva o přípravě zařízení Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, pracuje v oblasti vlastního hospodaření jako právní subjekt od 1. 1. 2003.

1. Školní vzdělávací programy

Výuka ve školním roce 2018/19 bude probíhat podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořivá škola je naše budoucnost“, který byl upraven k 1. 9. 2016 dodatkem č. 5.

„Beruško, vyleť za sluníčkem“ je název školního vzdělávacího programu.

Ve školní družině postupujeme podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“.

2. Počty dětí, žáků a zaměstnanců

MŠ – 28 dětí
ZŠ – 33 žáků
Počet zaměstnanců: 12, z toho 2 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ, 1 asistentka pedagoga v MŠ, 1 asistentka pedagoga v ZŠ, 1 školní asistentka pro obě zařízení, 4 správní zaměstnankyně (školnice v ZŠ, školnice v MŠ, kuchařka, ekonomka s úvazkem 0,25).

V tomto školním roce došlo k personálním změnám. Asistentka pedagoga z mateřské školy je přemístěna na pozici školní asistentky. Na její původní místo nastoupila nová posila našeho pedagogického sboru.

Žáci ZŠ budou vyučováni ve dvou třídách:

  • I. třída: celkem 15 žáků (z toho dojíždějící 1 žákyně z Vítkova),

1. ročník - 9 žáků,
2. ročník - 6 žáků.

  • II. třída: celkem 18 žáků (z toho dojíždějící 1 žák z Vítkova a 2 žáci z Prostředního Dvora),

3. ročník – 11 žáků,
4. ročník – 7 žáci.
V MŠ budou děti vzdělávány v jedné třídě.

3. Mimoškolní aktivity

Nepovinné předměty - náboženství.

Zájmové činnosti:

  • v základní škole: keramika (ve spolupráce s SVČ Vítkov), hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov)
  • v mateřské škole: hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov), angličtina, aerobic.

Školní družina:
Školní rok 2018-2019 bude v naší školní družině probíhat v duchu pohádkového příběhu COCO.

4. Projekty financované z cizích zdrojů
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 27. 3. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 887 403,00 Kč příjemci ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace.

Pro realizaci projektu s názvem „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD Větřkovice“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008699,byly vybrány následující aktivity:
základní škola:
- školní asistent
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového vzdělávání a matematické gramotnosti
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
- projektový den realizovaný mimo školu
mateřská škola:
- školní asistent
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a čtenářské pregramotnosti
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
- projektový den realizovaný mimo školu
školní družina:
- školní asistent
- klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny

Projekt podpoří čtyři cílové skupiny: děti v předškolním vzdělávání, žáky, pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky školy.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V závěrečných srpnových dnech se podařilo předčasně ukončit všechny aktivity projektu Šablony I, kde škola vyčerpala 511 841,- Kč. Nový projekt bude zahájen 1. 9. 2018 a ukončen 31. 8. 2020.

Dáša Bejdáková
koordinátorka a administrátorka projektů

„Co si zasadíme, to si sníme“

Další finanční prostředky přinese spolupráce s MAP Vítkovsko a realizace společného projektu s názvem „Co si zasadíme, to si sníme“.

Hlavním úkolem projektu je seznámit děti MŠ a žáky ZŠ se záležitostmi souvisejícími s pěstováním zeleniny, okopanin, květin, ovocných stromů a keřů, se složením, zpracováním a ochranou půdy. Dále přiblížit pěstování známých i méně známých druhů zeleniny nebo ovoce jako součást zdravé výživy. Projekt je také zaměřen na osvětu týkající se zdravého životního stylu.
Hlavní cíle při plánování zahrady:
- 1. Zahrada reflektuje potřeby školy.
- 2. Zahrada má jednotnou myšlenku/téma.
- 3. Zahrada nebude náročná na údržbu.
- 4. Zahrada odpovídá filozofii přírodních zahrad.
- 5. Zahrada je plánována a realizována komunitně.
Během školního roku budou uskutečněny semináře a workshopy pro pedagogy, rodiče, veřejnost, děti a žáky - Výživa dětí, Bylinky na podporu imunity, Zahrada, která učí, Odkud se bere jídlo.
Celkově škola získá téměř 65 tis. Kč.

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (IV. etapa)“

- (nyní čekáme na vypsání toho dotačního titulu)

Účel dotace: Platba za dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Dotace je určena jen na ostatní neinvestiční výdaje.

5. Údržba a rekonstrukce budov

V obou budovách byla v době hlavních prázdnin provedena běžná záchovná údržba.

Rekonstrukce MŠ

Během letních měsíců byl provoz mateřské školy omezen z důvodu rekonstrukce. Došlo k výměně celé otopné soustavy i plynových kotlů, výmalbě porušených částí místností a výměně koberce ve třídě. Rovněž byla provedena oprava vlhkého zdiva ve sklepě.

Zároveň byla očištěna a naimpregnována fasáda budovy, byly očištěny vstupní stříšky nad vchody do mateřské školy, natřeny a opraveny veškeré plechové prvky.

Celá budova tak získala zářivý vzhled a je opět zajímavým prvkem v centru obce.

Dále ve spolupráci s obecním úřadem pokračujeme v přípravách vybudování nové jazykové a polytechnické učebny z bývalé hospodářské budovy za základní školou. Zahájení stavebních úprav bylo posunuto na období letních prázdnin 2019. Tato nová učebna bude sloužit ke školním i mimoškolním aktivitám žáků.

6. Zahájení školního roku

V pohádkovém prostředí mateřské školy jsme 3. září přivítali 8 nových dětí.

V základní škole proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku v kočičím duchu, kdy se škola proměnila v Kocourkov a starší kočky a kocouři přivítali mezi sebou nová koťata. Devět prvňáčků a jedna nová žákyně 3. ročníku převzali pasovací listiny a kočičí tlapkou byli pasováni na žáky naší školy. Pan starosta Miroslav Černoch s paní Jaroslavou Klapetkovou předali dětem kytičku a popřáli žákům, rodičům a zaměstnancům školy úspěšný školní rok.

Gabriela Grodová
ředitelka školy