Loading color scheme

Příprava školy - září 2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Zpráva o přípravě zařízení na školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, pracuje v oblasti vlastního hospodaření jako právní subjekt od 1. 1. 2003.

1. Školní vzdělávací programy

Výuka v základní škole ve školním roce 2019/2020 bude probíhat podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořivá škola je naše budoucnost“, který byl upraven k 1. 9. 2016 dodatkem č. 5.

„Beruško, vyleť za sluníčkem“ je název školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ve školní družině postupujeme podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“.

2. Počty dětí, žáků a zaměstnanců

MŠ – 28 dětí (7 nových dětí) 
ZŠ – 29 žáků
Počet zaměstnanců: 11, z toho 2 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ, 1 asistentka pedagoga v ZŠ a ŠD, 1 školní asistentka pro obě zařízení s částečným úvazkem učitelky MŠ, 4 správní zaměstnankyně (školnice v ZŠ, školnice v MŠ, kuchařka, ekonomka s úvazkem 0,25).

Žáci ZŠ budou vyučováni ve dvou třídách:

 • I. třída: celkem 13 žáků (z toho dojíždějící 1 žákyně z Vítkova),

1. ročník - 6 žáků,
2. ročník - 7 žáků.

 • II. třída: celkem 16 žáků (z toho dojíždějící 1 žák z Vítkova a 1 žák z Prostředního Dvora),

3. ročník – 6 žáků,
4. ročník – 10 žáci.
V MŠ budou děti vzdělávány v jedné třídě.

3. Mimoškolní aktivity

Nepovinné předměty - náboženství.

Zájmové činnosti:

 • v základní škole: keramika (ve spolupráce s SVČ Vítkov), hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov), gymnastika (GYMPAR Ostrava),
 • v mateřské škole: hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov), angličtina, aerobic, školáček.

Školní družina:
Školní rok 2019-2020 bude v naší školní družině probíhat podle ročního plánu v duchu pohádkového příběhu „V hlavě“.

 • Činnost školní družiny bude částečně organizována formou zájmových kroužků:
 • Deskáček – deskové a logické hry,
 • Zpívánky – odpolední zpívání s doprovodem klavíru a využitím rytmických i melodických nástrojů, výroba netradičních nástrojů,
 • Pohybové hry – stolní tenis, hry v tělocvičně i na hřišti,
 • Dramatický kroužek – příprava programu na besídky pro veřejnost, dramatizace pohádkových příběhů,
 • Výtvarný nápadník – práce s umělým i přírodním materiálem, kresba, malba, kombinované výtvarné techniky, vaření.

Školní družina bude provázena řadou zajímavých činností a aktivit, které se pojí s významnými dny a událostmi:

Např. Palačinkový den – snídaně ve ŠD, Soutěžní odpoledne, Halloweenská párty, Vánoční vůně – pečení perníčků, velikonoční zajíček, Pyžamkový den, Koktejlový bar – Mohito párty, kreslení na obličej a další.

4. Projekty financované z cizích zdrojů
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 27. 3. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 887 403,00 Kč příjemci ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace.

Pro realizaci projektu s názvem „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD Větřkovice“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008699,byly vybrány následující aktivity:
základní škola:
- školní asistent
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového vzdělávání a matematické gramotnosti
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
- projektový den realizovaný mimo školu
mateřská škola:
- školní asistent
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a čtenářské pregramotnosti
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
- projektový den realizovaný mimo školu
školní družina:
- školní asistent
- klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny

Projekt podpoří čtyři cílové skupiny: děti v předškolním vzdělávání, žáky, pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky školy.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Nový projekt byl zahájen 1. 9. 2018 a bude ukončen 31. 8. 2020.

Mgr. Dáša Bejdáková, koordinátorka a administrátorka projektu

Ověřování úrovně čtenářské gramotnosti žáků (MAP Vítkovsko, SCIO)

Aktivita proběhne ve školním roce 2019/2020 a je určena pro 5 školských subjektů.

Společně s okolními základními školami jsme se zapojili do ročního projektu ve spolupráci s MAP Vítkovsko a SCIO.

Cíl projektu:

 • Určit výchozí úrovně gramotností žáků.
 • Sestavit celoroční plán rozvoje gramotností a doporučit metodiky.
 • Nabídnout pedagogům aktivity do výuky, vhodné knihy, deskové hry a aplikace.
 • Připravit navazující semináře a workshopy pro učitele.
 • Zpřístupnit portál pro zapojené žáky a jejich pedagogy.
 • Poskytnout individuální a souhrnnou zprávu žákům i škole.
Země volá knihomola! Komiksový workshop (MAP Vítkovsko)

Aktivita proběhne na jaře 2020.

Projekt se zaměří na principy tvorby komiksu, zejména komiksového scénáře a žáci sami týmovou prací komiks vytvoří včetně výtvarného zpracování. Vytvořená dílka si i sami dramaticky odprezentují a konfrontují tak svoje nápady s ostatními.

Hlavním cílem je rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pomocí komiksu.

5. Údržba a rekonstrukce budov

V jarních měsících došlo montáží nových dveřních otvíračů a zvonků s elektrickým vrátným ke zvýšení zabezpečení vstupu do mateřské i základní školy.

V době hlavních prázdnin byla provedena nejen běžná záchovná údržba v obou budovách, ale také byla obnovena výmalba.

V základní škole bylo naplánováno vylepšení zázemí pro pedagogický sbor – byla vyměněna podlaha a osvětlení ve sborovně a ředitelně, nové vnitřní parapety a nábytek ve sborovně. Ve školní družině byla nainstalována nová kuchyňská linka, včetně sporáku a trouby.

Zahrada mateřské školy byla doplněna o pěkné dřevěné zastínění pískoviště.

V červenci započaly stavební práce na přestavbě hospodářské budovy na jazykovou a polytechnickou učebnu ve spolupráci s OÚ Větřkovice. Na vybudování učebny je schválena dotace z integrovaného regionálního operačního programu Vzdělávání v celkové výši 3,07 mil. Kč.

Slavnostní otevření proběhne v únoru 2020 a bude spojeno se dnem otevřených dveří.

Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy