Loading color scheme

Povinnost předškolního vzdělávání

§ 34 školského zákona.

Vlastní předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017.

Je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a tato povinnost trvá do zahájení povinné školní docházky.

Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

a. plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky dítěte.

Zákonní zástupci těchto dětí jsou zejména povinni:
  • Formou pravidelné docházky zajistit povinné předškolní vzdělávání dětí, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.
S povinností předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky jsou spojena následující pravidla:
  • Dítě plní povinnou předškolní docházku v pracovních dnech, v době školních prázdnin je docházka dobrovolná
  • Pravidelná denní docházka je stanovena na dobu nejméně 4 nepřetržitých hodin, a to od 7.30 do 11. 30 hodin
  • Zákonný zástupce při předem známé nepřítomnosti dítěte je povinen požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání – dobu a důvod uvolnění
  • Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání

1. nepřítomnost oznámí osobně, telefonicky první den nepřítomnosti nejlépe učitelce MŠ( ta udělá záznam nepřítomnosti do docházky – stravování)

2. zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den po ukončení nepřítomnosti předáním omluvného listu (začátek, konec, důvod nepřítomnosti, podpis) učitelce.

3. zástupkyně pro předškolní vzdělávání je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy písemnou formou.