Loading color scheme

Celoroční plán činnosti školní družiny 2018-2019

Hlavní cíle výchovné práce ŠD

 • Hlavním prostředkem práce ve ŠD je HRA - prostřednictvím hry rozvíjet tvořivost dětí, fantazii, komunikační dovednosti, posilovat sebevědomí dětí, vychovávatk odpovědnosti
 • Zabezpečovat poutavou a zajímavou výchovnou činnost
 • Vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavit žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času
 • Podporovat u dětí zdravý tělesný, duševní a sociální rozvoj
 • Umožnit žákům odreagovat se a uvolnit se, zabezpečit pocit bezpečí a klidu
 • Vytvářet motivující prostředí, oceňovat výsledky i snahu dítěte
 • Rozvíjet týmovou spolupráci a vzájemný respekt k individuálním schopnostem a dovednostem
 • Rozvíjet schopnost vzájemné tolerance
 • Podporovat rozvoj kladných vztahů v kolektivu dětí i mimo něj
 • Vytvářet schopnosti správného rozhodování se, hodnocení, sebehodnocení
 • Přenechat dětem možnost podílet se na programu ŠD
 • Vést žáky k respektování pravidel
 • Navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí
 • Posilovat komunikaci, rozvíjet schopnost požádat o radu, schopnost zahájit rozhovor, pozvat vrstevníka ke hře, pochválit druhého, ale i schopnost odolat tlaku druhých chovat se nevhodně
 • Rozvíjet spolupráci s rodiči – informovat o činnosti ŠD (nástěnky, internet), o chování jednotlivých žáků, seznamovat s plánovanými aktivitami, žádat o pomoc

Školní družina je důležitým zařízením pro výchovu dětí mimo vyučování. Zabezpečuje pro děti odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti. V ranní družině od 6:00 do 8:00 hodin převažují činnosti odpočinkové a spontánní, zatímco odpolední činnosti jsou rozděleny na odpočinkové, zájmové a rekreační.

Hlavní úkoly celoroční činnosti ŠD

Odpočinkové činnosti (11:45 – 14:00)
- Odstraňování únavy žáků z vyučování
- Odpočinek dle individuálních potřeb
- Vytváření celkové pohody dětí
- Klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek,
volné rozhovory, vyprávění
- Stolní hry, hádanky, křížovky
- Konstruktivní hry, pexeso, kvarteta
- Rekreační činnosti (výtvarná, hudební, dramatická)
- Odpolední klid s pohádkou – pohádky babi COCO(pravidelná činnost)

Zájmové činnosti (14:00 – 15:30)

SPORTOVNÍ
- Kolektivní hry
- Průpravná cvičení
- Zdokonalování sportovní zdatnosti, upevňování morálních vlastností, bezpečnosti a hygieny
při sportovních aktivitách, potlačování nesportovního chování, vytváření kladných citových
vztahů ke sportu

PŘÍRODOVĚDNÉ
- Rozvoj zájmu o přírodu
- Výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě
- Ekologická problematika a ochrana životního prostředí
- Pozorování přírody a jejích proměn

ESTETICKÉ
- Probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech
- Rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností, práce
s přírodninami, korálky, kůží, textilem, papírem
- Využívání poznatků získaných ve škole
- Vedení k samostatné tvořivé práci
- Rozvoj řeči a komunikace
- Ohleduplné chování, tolerance odlišností
- Hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
- Upevňování dopravních pravidel

Rekreační činnosti (14:00 – 15:30)
- Pohybová aktivita na čerstvém vzduchu (přihlédnutí k počasí a zdravotnímu stavu)
- Tělovýchovné chvilky
- Soutěživé hry, pohybové hry
- Rekreační činnost hudební, výtvarná, dramatická

Příprava na vyučování (15:00 - 15: 30)
- Činnosti upevňující a rozšiřující znalosti a poznatky dětí
- Didaktické hry
- Tematické vycházky
- Smyslové hry

Příležitostné akce
- Výlety, besídky, vystoupení, karneval, sportovní odpoledne, dílny

 

Měsíční plán ŠD „Hola, hola, družina volá…“

Školní rok 2018/2019 bude v naší družině probíhat v duchu pohádkového příběhu COCO.
Co mohou děti od této tématiky očekávat?

1. Výzdobu ŠD spojenou s daným pohádkovým příběhem.

pohadkovy pribeh 1pohadkovy pribeh 2pohadkovy pribeh 3

2. Výzdobu ŠD spojenou s týdenním vyhlášením nejhodnějšího, nejsnaživějšího žáčka, jehož jméno bude napsáno na lísteček a vyvěšeno v síti – COCO týdne.

nejhodnejsi

S vyhlášením nejhodnějšího, nejsnaživějšího žáčka souvisí dodržování pravidel školní družiny.
V případě jejich porušení či nevhodném chování ve školní družině bude následovat návštěva naší PEPITY, která dítěti, hodem kostky, vybere příslušný úkol (úkoly si děti na začátku školního roku sami vymyslí).

PEPITA

3. Výzdobu ŠD spojenou s odpoledním klidem s pohádkou – pohádky babi COCO.

babi coco

4. Z předešlých školních let přetrvává, již osvědčená, krabička sovička – schránka důvěry, krabičkapračka – na kapesníčky, krabička žabička na lístečky porušených pravidel a také krabička kolíčků.

5. Naše školní družina bude mít opět svého maskota, kterým je naše rybička v akváriu – PLOUTVIČKA. Jelikož se jedná o živého maskota, je s ním spojená také starost
o něj – krmení, čistění akvária.

6. Atmosféru bude dotvářet truhlice COCO pokladu, která v sobě vždy skrývá nějaké tajemství.

7. S COCO tématikou je spojená také celoroční hra ve 3. a 4. ročníku.
Děti na začátku školního roku obdrží průkazy, do kterých budou sbírat razítka
a nálepky. Za každých 10 obrázků se mohou posunout na další obrázek, jenž znázorňuje posloupnost děje pohádkového příběhu. Cíl hry spočívá v přechodu dětí z jedné strany mostu na druhou, stejně jako v pohádce COCO.

celo coco

 

COCO PODZIM

ZÁŘÍ „My se máme rádi, my jsme kamarádi…“

- Září pamětník (obrázky z prázdninových cest)
- Vycházky do přírody (sběr listů a přírodnin, pozorování přírody)
- Hry na školním hřišti, zahradě
- Zavedení koutku přírody
- Podzimní dekorace a výrobky
- Výtvarné soutěže
- Zdravé podzimní mlsání „Košík plný jablíček“
- Zahájení činnosti kroužků

Po prázdninách zas,
nastal školy čas.
Hodně jsme se těšili,
dlouho jsme tam nebyli.

Ve škole se učíme,
hrajeme si, cvičíme.
Zpíváme si pro radost,
kamarádů máme dost.

ŘÍJEN „Podzim kouzelník…“

- Kreativní výrobky „skřítek Podzimníček“
- 4. 10. Mezinárodní den zvířat (péče o zvířátka)
- Vycházky do přírody (sběr listů a přírodnin, příroda na podzim)
- Podzimní dekorace a výrobky
- Tiskařská dílnička (razítka z brambor)
- Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka
- Hry v přírodě, na hřišti, v tělocvičně
- Hry v místnosti (křížovky, kvízy, omalovánky s podzimní tématikou)
- Podzimní divadýlko
- Turnaj v Twisteru

Vzal si malíř pestré barvy,
listí stromům maluje.
Příroda se rozzářila,
to podzim zase čaruje.

LISTOPAD „Strašidel se nebojíme…“

- Halloween (výroba a výstava strašidýlek)
- Halloweenská párty (výroba masek –nejoriginálnější a nejstrašidelnější maska)
- Dýňování – veselá dýně
- Barevný podzim – hrátky s přírodninami
- Příprava na Vánoční jarmark
- Výroba lampionů (lampionový průvod)
- Výroba krmítka pro ptáčky (krmení pro ptáčky)
- Divadlo (strašidelná pohádka)
- Martin na bílém koni
- Příprava na Vánoční besídku (vyrábění kulis)
- Jsem Laskavec s Jirkou Králem

Jednou venku při setmění,
děti v strašidla se mění.
V okně dýně, uvnitř svíčka,
halloweenská mají trička.

COCO ZIMA

PROSINEC „Vánoční čas…“

- Předvánoční čas (advent, adventní kalendář)
- Čertovský rej (čertovská diskotéka)
- Mikulášská nadílka
- Svatá Barborka (větvičky zlatého deště)
- Kouzla Vánoc – Vánoční zvyky a tradice
- Výroba dárečků a Vánočních přání
- Vánoční ozdoby – výměna Vánočních ozdob
- Vánoční vůně – pečení perníčků
- Tvorba betlému
- Vánoční posezení (poslech koled, zdobení vánočního stromečku)
- Dopis pro Ježíška
- Vánoční dekorace a výrobky
- Vánoční besídka
- Vánoční punč

Bim, bam, bim, bam,
zvonů zní hlas,
bim, bam, bim, bam,
je tady vánoční čas.

LEDEN„Zimní radovánky…

- Olympiáda netradičních her na sněhu
- Zimní dovádění – z kopce dolů
- Malíř mráz
- Veselý rampouch
- Legrační sněhulák
- Zvířátka v zimě, příroda v zimě
- Výroba zimní dekorace a výrobků
- Ve zdravém těle zdravý duch (sportování v tělocvičně)
- Tří králová koleda
- Oslava nového roku ve ŠD
- Společenské hry, křížovky, omalovánky se zimní tématikou
- Na sněhovou notu (soutěž ve zpěvu)

Vločka mi na ruku přistála,
chudinka, hned roztála.
Ale to nevadí, támhle už letí
druhá a za ní třetí.

A než se naději, bude z nich
ten studený bílý sníh. Brr!

ÚNOR„Masopustní veselice, legrace je převelice…“

- Výroba masopustních masek
- Karneval masek
- Turnaj v člověče nezlob se
- Hry na sněhu a se sněhem
- Tvořivé hry se stavebnicemi
- Výroba valentýnských přání a lampiček
- Hudební odpoledne (tvorba hudebních nástrojů)
- Divadelní odpoledne
- Společenské hry
- Vycházky do přírody (péče o zvířátka)

Masopustní veselice,
legrace je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj medvěde,
karneval se povede.

COCO JARO

BŘEZEN „Zaťukalo jaro…“

- Probuzení přírody (vycházky do přírody)
- Založení herbáře
- Naše malá zahrádka (sázení sazeniček)
- Dílnička (výroba dárečků k MDŽ)
- Měsíc knihy (moje oblíbená kniha, záložky do knihy, návštěva místní knihovny)
- Soutěž s literární tématikou „Hra na básníka“
- Velikonoce – jarní výzdoba ŠD, vynášení Moreny
- Velikonoce – tradice a zvyky
- Velikonoční zajíček
- Jarní mlsání (vaření v kuchyňce)
- Zásady správného stolování
- Zdraví a zdravý životní styl
- Oslava dne učitelů

Našlapuje zlehounka,
nesměle a lehce,
jako když má před sebou
dvě taneční lekce.
Jeho krok je opatrný
jako chůze plaché srny.
Slunce přišlo na pomoc,
Sbohem zimo, dobrou noc.

DUBEN „Měsíc plný čar a kouzel…“

- Apríl „Den naruby“
- Výroba dárečků pro nastávající prvňáčky
- Pálení čarodějnic (výroba, malování čarodějnic)
- Čarodějnický rej (čarodějnické písně, lektvary, tanečky, čarodějnické disciplíny)
- Den Země (třídění odpadů, „Plastová zahrádka“)
- Okénko do jarní přírody
- Dovádění na školním hřišti
- Příprava programu ke Dni matek

Na návštěvu dnes přiletí
čarodějka na koštěti.
Ani trochu strach nemáme,
pěkně ji tu přivítáme.

KVĚTEN „Maminka dneska svátek…“

- Den matek (výroba přáníček a dárečků pro maminky)
- Besídka pro maminky
- Malování na chodník (křídy)
- Vycházky do přírody
- Mých pět smyslů (smyslové vnímání přírody)
- Na našem dvorku (domácí zvířátka)
- Puzzliáda
- Dovádění na školním hřišti, zahradě
- Kácení máje

Dneska žádný zmatek,
dnes je svátek matek.
Sladkosti a kytičky,
dávají jim dětičky.
I já jednu pro tebe,
schovávám si za zády,
moje milá maminko,
máme tě moc rádi.

COCO LÉTO

ČERVEN „Než zazvoní zvonec a školy bude konec…“

- Den dětí „Odpoledne plné her“
- Kreslení na obličej
- Veselé sportování na školním hřišti
- Svatojánská noc (kouzelné nápoje, pletení věnečků)
- Den otců (vyrábění dárečků pro tatínky)
- Kudy z nudy „Co dělat o prázdninách?“
- Cestujeme po ČR
- Koktejlový bar ve ŠD
- Výroba dárečků pro paní učitelky
- Slavnostní ukončení školního roku
- Mohito party ve ŠD

Pojedeme na výlet,
Ráno tam a večer zpět.
Svačinou se vybavíme,
Copak dneska navštívíme?

 

„Ať žijí prázdniny…“
- Psaní prázdninového deníku

 

Ve Větřkovicích 1. 9. 2018
Michaela Knoppová