Loading color scheme

Plán čtenářské gramotnosti 2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

"Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti."

Současné pojetí čtenářské gramotnosti v sobě zahrnuje schopnost porozumět mnoha různým typům textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím ve škole i mimo školu, přemýšlet o jejich smyslu a umět jej vyložit.

Cíle:

 • Zvyšovat úroveň čtenářské gramotnosti u žáků
 • Vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize
 • Motivovat žáky ke čtení a soustředění se na četbu
 • Rozšiřovat slovní zásobu a upevňovat mluvnická pravidla prostřednictvím práce s textem
 • Zlepšovat techniku čtení
 • Vést žáky k pochopení významu ústního a písemného vyjadřování, porozumění textu a hledání informací

Úkoly:

 • Předkládat žákům knihy různých žánrů
 • Umožňovat volný výběr knih z knihovny ve třídě
 • Obměňovat knihy ve řídní knihovně
 • Poskytovat žákům dostatek času k četbě
 • Rozvíjet u žáků tiché i hlasité čtení
 • Vést žáky k samostatnému mluvenému projevu
 • Podle možností a vhodných nabídek doplňovat knihy do školní knihovny
 • Spolupracovat s obecní knihovnou
 • Zúčastnit se akcí v městské knihovně ve Vítkově
 • Využívat k výuce školní výukové programy
 • Používat ve výuce dostupnou ICT techniku – práce s interaktivní tabulí, počítači, iPady
 • Využívat vzdělávací akce pro učitele
 • Účelně využívat v hodinách didaktické pomůcky
 • Umožnit přístup k nejrůznějším textovým materiálům – práce s internetem
 • Využívat ve výuce tzv. narativní metodu založenou na vyprávění příběhů – žáci vyjádří svou myšlenku prostřednictvím řeči, písma nebo obrázku
 • Zařazovat do výuky metody kritického myšlení – např. brainstorming, myšlenkovou mapu, volné psaní, předvídání z klíčových slov
Plánované akce

1. pololetí
Prohlídka knih ve školní knihovně
Týden knihoven (1. – 7. říjen 2018)
Recitační vystoupení na obecním úřadě - Vítání občánků
Moje oblíbená kniha – výstavka
Beseda s knihovnicí
Návštěva obecní knihovny
Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu v obci
Mikulášsko-vánoční besídka pro seniory
Zapojení do projektu Čtení pomáhá

2. pololetí
Ilustrátoři dětských knih a časopisů
Knížka je můj kamarád - starší žáci předčítají mladším
Recitační vystoupení na obecním úřadě - Vítání občánků
Besídka ke Dni matek
Návštěva Městské knihovny ve Vítkově
Čtení je zábava – ukázky přečtených vlastních knih a zpracování čtenářských deníků, individuální rozhovory mezi žáky o knihách u stolečků (starší žáci si tuto aktivitu samostatně připraví pro žáky 1. a 2. ročníku)
Vyhodnocení čtenářských soutěží a čtenářských deníků

Aktivity na rozvoj čtenářství ve školní družině

 • Pohádky babi COCO – odpolední odpočinek s pohádkou
 • Knihovnička ve školní družině (knihy a dětské časopisy) – donášení vlastních knih
 • Den knihy ve ŠD
 • Projektové dny ve ŠD (Naše malá zahrádka, Velikonoce, Halloween, Vánoce – zvyky a tradice) – zjišťování nových informací, zajímavosti
 • Vytváření leporela, kreslení komixů
 • Čtení v rámci preventivního odpoledne – Ponožkový den, Slabikář slušného chování, Jak se správně chovat

Zpracovala: Michaela Knoppová, vychovatelka ŠD

Průběžně - čtenářské deníky, školní časopis, práce s dětskými časopisy, spolupráce s Klubem mladých čtenářů, čtenářské projekty, dramatický kroužek, doporučená četba, výběr knih pro společnou četbu, putovní kniha a tvorba čtenářské karty, hry a soutěže

Minikoutky - mezinárodní a světové dny:
8. 9. Mezinárodní den gramotností
21. 11. Světový den pozdravů
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
21. 3. Světový den poezie
31. 3. Noc s Andersenem
23. 4. Světový den knihy

 

SOUHRN ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSTVÍ

1. Nikdo ve škole nepovažuje čtení za ztrátu času, dospělí jsou modelem čtenáře.
2. Čas - dostatek, pravidelnost, četnost: Žáci mají dostatek času na čtení přímo ve škole, čas je čtení věnován pravidelně a s dostatečnou frekvencí.
3. Předčítání: Žákům se ve škole často předčítá i tehdy, když už sami umějí číst.
4. Dostupnost knih a textů: Prostředí je naplněné různorodými knihami a texty, které jsou snadno dostupné.
5. Vlastní volba: Žáci si mohou vybírat knihy a texty podle vlastní volby.
6. Četba celých textů: Žáci čtou celé knihy, ne jen ukázky nebo úryvky.
7. Příležitost pro čtenářskou odezvu a sdílení: Žáci mohou bezprostředně sdílet osobní dojmy z četby.
8. Čtení je propojeno se psaním: Žáci písemně reagují na přečtené (osobní záznamy z četby). Žáci se učí textům rozumět i tím, že je sami vytvářejí (produktivní psaní).
9. Učitelé umějí čtení vyučovat: Ovládají čtenářské strategie pro porozumění textu, umějí je modelovat a vyučovat, ovládají metodu hlasitého přemýšlení, poskytování popisné zpětné vazby a korektivní zpětné vazby, umějí vést žáky k výběru textu.
10. Učitelé čtou: Učitelé znají knihy, které mohou zaujmout jejich žáky. Umějí každému žákovi doporučit vhodnou knihu. Sledují novinky.

Odkazy:

 12. 8. 2018
Gabriela Grodová