Loading color scheme

Plán EVVO 2018-2019

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (školní rok 2018/2019)

Země nepatří člověku. Opak je pravdou. Člověk patří Zemi. Cokoli udělá pro život na Zemi, prospěje i jemu.

Výrok přisuzovaný indiánskému náčelníku Seattlovi
 

Cíle a úkoly EV:

- vést k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k ohleduplnosti ke vztahu k prostředí
- učit žáky zdravému životnímu stylu, estetickým hodnotám
- seznamovat žáky s důležitostí vazeb na životní prostředí
- vést k pozorování a vnímání důsledků lidského jednání, jejich přístupu ke svému okolí
- prvky EV musí prolínat všemi předměty
- uspořádat exkurze a besedy se zaměřením na ochranu přírody
- dbát na třídění odpadu v ZŠ i MŠ a vést děti a žákyke třídění odpadu i doma
- vystavovat ve škole i na veřejnosti práce s využitím přírodních materiálů
- pečovat o pokojové rostliny ve třídách
- realizovat výuku v přírodě, možno využít také altán u myslivecké chaty
- podle možností spolupracovat na environmentálních projektech s okolnímiškolami

Naplňování cílů v ŠVP v okruzích:
  • „Ekosystémy“

- les (les v našem prostředí),
- pole (změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí),

  • „Základní podmínky života“

- voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty),
- ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny),

  • „Lidské aktivity a problémy životního prostředí“

- odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny),

  • „Vztah člověka k prostředí“

- naše obec (způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana),
- náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady).

Na realizaci environmentálních činností se podílí většina vzdělávacích oblastí – Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

Činnosti, které budou v průběhu roku realizovány:

- Sběr přírodnina kreativní výrobky z přírodního materiálu
- Tiskařská dílnička (výroba razítek z brambor)
- Dýňování
- Pozorování změn v přírodě
- Zavedení koutku přírody, poznávací výstavka květin
- Výroba krmítek a budek pro ptáky
- Založení herbáře
- Přírodovědné vycházky do okolí – k potoku, rybníku, do lesa, na pole, na louku
- Revitalizace školní zahrady
- Obnova květinové výzdoby tříd
- Péče o pokojové květiny
- Třídění odpadu - zejména papír, plasty
- Práce s využitím přírodního a recyklovatelného materiálu
- Návštěva hospodářství a prohlídka zahrádek ve vesnici – domácí a hospodářská zvířata, domácí mazlíčci a péče o ně, práce na zahradě, péče o včely
- Péče o školní předzahrádku
- ekovýchovné programy - Záchranná stanice Bartošovice – Dům přírody Poodří

Spolupráce s dalšími subjekty:

- Lesy ČR, s. p., LS Vítkov – návštěva arboreta ve Vítkově, beseda s lesníkem, lesnická pedagogika
- MS Dubina Větřkovice – sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, prohlídka myslivecké chaty, beseda s myslivcem, určování a odlévání stop, stanoviště na akci Večerní aktivity ve škole
- Adra – environmentální programy pro MŠ a ZŠ
- Zayferus – prohlídka živých exponátů, seznámení s životem dravých ptáků
- Tonda Obal na cestách – třídění odpadu a recyklace
- Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – školní recyklační program
- Farma Glauder – výlov rybníka jako součást projektového vyučování Život u vody a ve vodě (povídání s rybáři, poznávání ryb, pozorování rybářů při práci)
- ZOD Slezská Dubina Větřkovice – exkurze a beseda o živočišné a rostlinné výrobě, pracích na poli
- MAP Vítkovsko – příprava a realizace aktivit pro děti MŠ a žáky ZŠ s názvem Co si zasadíme, to si sníme
- Fa Kostera – chov koní, projížďky na koních, péče o zvířata

Projektové hodiny a dny:

- 4. 10. Mezinárodní den zvířat (péče o zvířátka)
- 20. 10. Den stromů
- 22. 3. Světový den vody
- 1. 4. Mezinárodní den ptactva
- 22. 4. Den Země
- 3. 5. Den Slunce
- 5. 6. Den životního prostředí
- Projektové vyučování – „Barevný podzim“, „Život u vody a ve vodě“

Průběžné činnosti:

- Doplňování školní knihovny o encyklopedie a naučné knihy o zvířatech
- Práce s výukovými programy s přírodovědnou tématikou
- Obměňování a doplňování didaktických pomůcek

Další aktivity budou doplňovány během roku dle aktuálních nabídek.

Odkazy:

- Významné a mezinárodní dny - http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/
- Adra - https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly
- Zayferus - https://www.zayferus.cz/aktuality/ukazky-dravcu-pro-skoly
- Tonda Obal - http://www.ucitele.tonda-obal.cz/
- Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - http://www.recyklohrani.cz/cs/

20. 8. 2018
Gabriela Grodová