Loading color scheme

Plán matematické gramotnosti 2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby pomáhala naplňovat jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Cíle:

 • Zvyšovat úroveň matematické gramotnosti u žáků
 • Vést žáky k používání matematické terminologie
 • Přiměřeně znát a užívat matematickou symboliku
 • Prakticky využívat matematické poznatky v reálném životě

Úkoly:

 • Umožnit žákům nacházet různé možnosti řešení
 • Využívat ve výuce metodu pokus – omyl, pracovat s chybou, odhad výsledku
 • Předkládat žákům nestandardní matematické úlohy a jedním i více řešením
 • Postupně rozvíjet u žáků logické myšlení
 • Předkládat žákům úlohy z reálného života
 • Zařazovat do výuky prvky Hejného matematiky
 • Využívat k výuce školní výukové programy
 • Používat ve výuce dostupnou ICT techniku – práce s interaktivní tabulí, PC, iPady
 • Účelně využívat v hodinách didaktické pomůcky
 • Podporovat samostatné matematické myšlení
 • Využívat vzdělávací akce pro učitelev rámci DVPP, týkajících se matematické gramotnosti a podpory rozvoje matematických dovedností žáků

V základním vzdělávání je matematické vzdělávání vymezeno v platném RVP ZV jako vzdělávací obor „Matematika a její aplikace“ ve 4 tematických okruzích:

 • Čísla a početní operace,
 • Závislosti, vztahy a práce s daty,
 • Geometrie v rovině a v prostoru,
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Plánované akce

1. pololetí

Logická geometrie
Matematické štafety
Matematické logiko
Vánoční počítání
Turnaj – Dobble

2. pololetí

Turnaj – Piškvorky
Matematický klokan (březen2. ročník- 4. ročník)
Čarodějnické počítání
Sudoku
Pohádková matematika

V rámci výuky používáme didaktické pomůcky:

 • počítadla, geoboards, tabulky násobilky, číselné osy, modely těles, zlomkové sady, molitanové krychle, šifrovací kruh, stavebnice, míče Play and learnballs, domino, Matika do kapsy – počítání z hlavy 1, 2, 3, Kouzelné příklady – Zábavné učení, Pentomino, Logické hádanky.

Matematické aktivity v rámci výuky:

 • Násobilkový král, žabákova násobilka, geometrické útvary v obrazech, pirátské putování matematikou I., II., matematická procházka s pracovními listy I., II., losí úlohy v geometrii, matematický fotbal (s a l čísla), římské číslice – historické události, římské číslice a naše ZŠ, klokaní úlohy – logické úlohy, štafety, matematické hry s obměnami.

Aktivity na rozvoj MG ve školní družině

 • zájmový kroužek Logické a deskové hry
 • Sudoku, piškvorky, hry se stavebnicemi
 • Dětské časopisy s matematickými a logickými úlohami
 • Matematické pohádky
 • Aktivity v přírodě (rozvoj prostorové představivosti a orientace)
 • Hry s dřevěnými hracími prvky v předzahrádce školy – bludiště, obří piškvorky

Zpracovala: Michaela Knoppová, vychovatelka ŠD

Odkazy:

20. 8. 2018
Gabriela Grodová