Loading color scheme

Plán podpory sociální gramotnosti 2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Sociální gramotností rozumíme soubor dovedností opírajících se o určité znalosti (jednak znalost sebe samého a jednak elementární znalosti aplikované psychologie, nauky o lidském chování a etiky). Součástí gramotnosti jsou i postoje (jako hodnotové vztahy). Ty jsou však funkční jen tehdy, pokud skutečně pozitivně ovlivňují chování jedince. Sociální gramotnost je možné vymezit především výčtem souborů určitých gramotnostních dovedností, jako např.: sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace (vč. psychohygieny a obran proti různým negativním vlivům), dovednosti sociální percepce a predikce chování druhých, komunikační dovednosti, dovednosti pro spolupráci a pro řešení vztahových problémů a konfliktů. V morální oblasti sociální gramotnost zahrnuje schopnost nést (osobní) odpovědnost za své jednání a tímto jednáním prokazovaný respekt k právům druhých.

Cíle:

 • Vytvářet přátelskou atmosféru a bezpečné prostředí pro žáky, pracovníky školy, rodiče
 • Vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování
 • Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, lidem, přírodě
 • Dbát na součinnost rodiny a školy (obce)
 • Zohledňovat vnější prostředí (odstraňovat sociální, zdravotní bariéry)
 • Spolupracovat s dalšími partnery při vytváření zájmových činností

Úkoly:

 • Vést žáky ke spolupráci, vytváření pravidel (při práci ve skupině), přijetí role
 • Vyvíjet u žáků potřebu vytvářet pozitivní atmosféru (ve škole, třídě, skupině)
 • Vést žáky k ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými, k upevňování dobrých mezilidských vztahů, k poskytnutí pomoci
 • Podněcovat žáky k diskusi (ve skupině, ve třídě)
 • Vytvářet u žáků pozitivní představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru, sebeúctu, samostatný rozvoj
 • Vést žáky k formulaci a vyjadřování svých myšlenek, názorů
 • Vést žáky k naslouchání druhým lidem, porozumění
 • Vytvářet u žáků pozitivní vztah k učení
 • Vést žáky k řešení problémů (pomocí vlastního úsudku a zkušeností)
 • Učit žáky zodpovědnému jednání v různých situacích

Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

o Rozvoj schopností poznávání
o Sebepoznání a sebepojetí
o Seberegulace a sebeorganizace
o Psychohygiena
o Kreativita

Sociální rozvoj

o Kooperace a kompetice
o Poznávání lidí
o Mezilidské vztahy
o Komunikace

Morální rozvoj

o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
o Hodnoty, postoje, praktická etika

Akce školy a školní družiny (rozvoj sociální gramotnosti)

 • Den bez úrazů – SVČ Vítkov
 • Beseda se starostou obce
 • Skautské dopoledne
 • Jsem Laskavec
 • Projekt – Všichni se tu známe
 • Maňáskové divadlo
 • Exkurze do ZOD Slezská Dubina Větřkovice
 • Halloween – strašidelná družina
 • Barevný podzim
 • Pasování prvňáčků
 • Beseda s myslivcem a lesníkem
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Výlov rybníka
 • Čert a Mikuláš
 • Vánoční povídání s paní katechetkou
 • Vánoční posezení pro seniory obce
 • Vánoční besídka v ZŠ a MŠ Březová
 • Vánoční posezení ve ŠD (pečení perníků, Vánoční punč, koledy)
 • Zábavné odpoledne pro děti
 • Hasík (pro žáky 2. ročníku)
 • Ponožkový den (akce uspořádaná na podporu dětí s Downovým syndromem)
 • Dopravní hřiště v Odrách (žáci 4. ročníku)
 • Projekt – Den Země
 • Projekt – Naše třída je v pohodě – preventivní program (pravidla slušného chování, sebepoznání, společné zážitky a jejich utváření, spolupráce, důvěra, konflikty a jejich řešení)
 • Den rodiny
 • Projekt – Dopravní výchova
 • Zdravá 5
 • Návštěva obecní knihovny
 • Den učitelů – třída naruby
 • Noc s Andersenem
 • Beseda o Velikonocích s paní katechetkou
 • Večerní aktivity ve škole a jiné zajímavosti
 • Pálení čarodějnic
 • Vítání občánků
 • Zápis do 1. ročníku
 • Besídka ke Dni matek
 • Kácení máje
 • Dětský den v obci
 • Rozloučení s žáky 4. ročníku
 • Školní výlet
 • Slavnostní ukončení školního roku
Další aktivity:
 • Odpolední klid s pohádkou – čtení s BABI COCO + čtení jednotlivých kapitol z knihy Jak se správně chovat. Jedná se o knihu, která zábavnou formou pojednává o tom, co máme dělat, aby bylo vše správně. V knize najdeme testy, hry, vtipy, básničky, ale především jednotlivé kapitoly pojednávající o nejčastěji vyskytovaných problémech týkajících se dětí. Kniha nabízí tyto kapitoly:

o Ve škole
o U stolu, hygiena a oblečení
o Na cestách, prázdniny
o Rodiče, dospělí
o Odměny a tresty
o Návštěva, umění přijímat návštěvy
o Sport, hry, volnočasové aktivity
o Malá provinění a velké průšvihy

 • Interaktivní programy 
 • Pracovní listy, omalovánky, pohádky, videa, deskové vzdělávací hry s danou tématikou realizované v rámci činností odpolední školní družiny.
 • Krabička sovička – schránka důvěry
 • Informační nástěnka – tísňová volání
 • Preventivní odpoledne zaměřené na různé oblasti prevence rizikového chování a jednání.
 • Daná problematika se řeší také v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.

Odkazy:

http://www.niqes.cz/Niqes/media/Testovani/KE%20STA%C5%BDEN%C3%8D/V%C3%BDstupy%20KA1/SG/Metodika-pro-hodnoceni-rozvoje-SG.pdf

http://www.prurezovatemata.cz/Metodikav%C3%BDukypr%C5%AF%C5%99ezov%C3%BDcht%C3%A9mat/Osobnostn%C3%ADasoci%C3%A1ln%C3%ADv%C3%BDchova.asp

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Ostatn%C3%AD/Soubor_indikatoru_SG_ZV_SV.pdf

17. 9. 2018
Michaela Knoppová