Loading color scheme

Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Školní řád

Vážíme si, že jste žáky naší školy, a společně se budeme snažit, aby z vás vyrostly osobnosti prospěšné celé společnosti. Abychom toho dosáhli, je třeba, abyste dodržovali školní řád.

V souladu s § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Obsah
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců
2. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými a ostatními pracovníky školy

II. Provoz a vnitřní režim školy
1. Příchod žáků do školy
2. Vyučovací hodiny
3. Režim při akcích mimo školu
4. Přestávky
5. Povinnosti třídní služby
6. Odchod žáků ze školy
7. Dozory
8. Odlišnosti provozu v mateřské škole

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

IV. Evidence úrazů

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

Žák má právo:

 • na kvalitní vzdělání, na rozvoj svých zájmů,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • stýkat se s druhými dětmi a vytvářet různá sdružení (např. prostřednictvím školního dětského zastupitelstva se může vyslovit k otázkám školy),
 • na vlastní názor, může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
 • na přístup k informacím a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na odpočinek, relaxaci a volný čas, na hru a na svobodnou účast na akcích školy,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoli důvodu v tísni, má problémy, apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, či jiného pracovníka školy,
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

Zákonný zástupce má právo:

 • svobodnou volbu školy pro své dítě,
 • informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
 • informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 • nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 • právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
 • na ochranu osobních údajů podle zákona,
 • požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

2. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Aby byla respektována žákova práva, je potřeba, aby v rovnováze s nimi plnil i své povinnosti.

Žák má povinnost:

 • řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 • být na výuku řádně připraven, chystat se a nosit si pomůcky a školní potřeby užívané při výuce,
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen,
 • dodržovat školní řád a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
 • plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy, které byly vydány v souladu s řádem školy.

Zákonný zástupce má povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel do školy řádně, včas a pečlivě připraven,
 • jednou týdně kontrolovat žákovskou knížku a podpisem toto stvrdit,
 • omlouvat nepřítomnost dítěte ve vyučování do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáky ve vyučování,
 • dostavit se na vyzvání učitele nebo ředitele školy k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží, zdravotní pojišťovny a trvalého bydliště dítěte a zákonných zástupců nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými a ostatními pracovníky školy
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
2. Všichni zaměstnanci školy žáky chrání před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Dbají na to, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do jejich soukromí a jejich korespondence. Chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami.
3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
5. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a individuálních konzultací, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.
7. Zaměstnanci školy, žáci a zákonní zástupci se vzájemně respektují, snaží se o vstřícnou atmosféru školy, dbají na dodržování základních společenských pravidel.
8. Žáci nebrání pracovníkům školy vykonávat jejich povolání nevhodným chováním, v případě kritiky respektují důstojnost jedince a právo se ke kritice vyjádřit.
9. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení školního řádu. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

II. Provoz a vnitřní režim školy

1. Příchod žáků do školy

 • žáci vstupují do školní budovy hlavním vchodem,
 • v šatně si žáci odloží svrchní oděv a obuv (do tříd a školní družiny není dovolen vstup bez přezůvek, rovněž sportovní obuv do třídy nepatří), přecházejí do školní družiny,
 • při pobytu v šatnách se řídí pokynem paní školnice, která zde vykonává dozor.

2. Vyučovací hodiny

 • v 7.55 hodin jsou již všichni žáci na svých místech a připravují si věci potřebné na vyučování,
 • vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin, vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:

l. hodina:     8:00 –   8:45, přestávka 10 minut
2. hodina:      8:55 –   9:40, velká přestávka 15 minut
3. hodina:     9:55 – 10:40, přestávka 10 minut
4. hodina:     10:50 – 11:35, přestávka 10 minut
5. hodina: 11:45 – 12:30

tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách, vyučování končí nejpozději do 12:30 hodin, vyučovací hodina trvá 45 minut,

 • opožděný příchod žáků musí být řádně omluven, každý vyučující jej zapíše do třídní knihy,
 • žák je povinen mít všechny potřebné náležitosti do vyučování, nemá-li vypracován domácí úkol, omluví se ihned na začátku vyučovací hodiny, totéž učiní, zapomene-li pomůcky do vyučování,
 • není dovoleno přinášet do školy nepotřebné a cenné věci nesouvisející s výukou,
 • každý žák má v učebně vyhrazené místo podle zasedacího pořádku stanoveného třídním učitelem,
 • ze školy smí žák odejít v době vyučování jen v závažných případech, a to jen se svolením zákonných zástupců a vyučujícího nebo třídního učitele v doprovodu pověřené dospělé osoby, nejlépe zákonných zástupců,
 • každá neúčast ve vyučování musí být řádně omluvena (do tří dnů) telefonicky, bezprostředně po návratu do školy předkládá žák třídnímu učiteli písemnou omluvu v žákovské knížce, podepsanou jedním ze zákonných zástupců,
 • z vyučování uvolňuje na jednu hodinu vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy, uvolnění se provede na základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem,
 • při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví povstáním, každá hodina se zahajuje a ukončuje pozdravem,
 • ve vyučování je zakázáno používat mobilní telefon,
 • v době mimo vyučování mohou žáci pobývat ve škole jen se souhlasem třídního učitele či vyučujícího, a to za jeho dozoru,
 • před odchodem ze třídy jsou žáci povinni uvést své pracovní místo do vzorného pořádku, po poslední hodině dají žáci židle na lavice, za pořádek ve třídě zodpovídá žákovská služba a vyučující každé hodiny, vyučující uzamkne třídu.

3. Režim při akcích mimo školu

 • bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem, společně s ním může akci zajišťovat i jiný zaměstnanec školy,
 • při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků,
 • při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků, výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy, škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP, akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob,
 • při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění, po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase, místo a čas shromáždění žáků a skončení akce písemně oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků,
 • při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob, před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti, pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni, při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení,
 • za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy
 • součástí výuky je také výuka plavání ve čtyřech ročnících prvního stupně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd., těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení,
 • chování žáka na akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 • při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak, v průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor,
 • u sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

4. Přestávky

 • o všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu,
 • po druhé hodině (patnáctiminutová velká přestávka) věnují děti maximální pozornost relaxaci a odpočinku,
 • při zvolených aktivitách dbají pokynů dozírajících učitelů a žákovské služby, na školních chodbách neběhají, nezdržují se na schodištích, zásadně neopouštějí areál školy, dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • do učebny se žáci vracejí 5 minut před ukončením přestávky za dohledu učitele následující vyučovací hodiny.

5. Povinnosti třídní služby

 • službu ve třídě vykonává dvojice žáků určená třídním učitelem po dobu jednoho týdne,
 • v průběhu dne zajišťuje pořádek ve třídě, zodpovídá za stav učebny po odchodu žáků, zjištěné závady hlásí třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu.

6. Odchod žáků ze školy

 • žáci odcházejí po skončeném vyučování společně s vyučujícím do šatny,
 • odchod z areálu školy probíhá kultivovaně, žáci používají zásadně hlavního vchodu,
 • vyučující zajistí odvádění žáků do školní jídelny, žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, ale stravují se ve školní jídelně, odvádějí k obědu vyučující mající dozor ve školní jídelně, ostatní děti odcházejí domů.

7. Dozory

 • vykonávají vyučující učitelé, kněz či katechetka,
 • učitel dané vyučovací hodiny má dozor o přestávce před vyučovací hodinou, po hodině předává učitel dozor následujícímu učiteli, knězi, či katechetce,
 • učitelský dozor nastupuje v 7.50 hodin, žáci jsou povinni vždy uposlechnout dozor.

8. Odlišnosti provozu v mateřské škole

 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitel školy počet pedagogických pracovníků (PP) tak, aby na jednoho PP připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžné třídy, b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
 • Výjimečně může ředitel školy zvýšit počty uvedené ve výše uvedeném odstavci a) nejvýše o 8 dětí, nebo b) nejvýše však o 11 dětí.
 • Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího PP, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost MŠ.
 • Při zajišťování výletů pro děti určí ředitel školy počet PP tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • žáci se vždy chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob (zvláště úmyslné fyzické a slovní útoky žáka se budou považovat za velmi závažné),
 • žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví žáků,
 • ve škole, jejím areálu a na akcích pořádaných školou není dovoleno používat návykové látky (tabák, alkohol, drogy),
 • žák se nestýká s cizími osobami, nezačíná s nimi hovor, nepřijímá od nich žádné dárky,
 • dodržuje zásady bezpečnosti při setkání s volně pobíhajícími zvířaty, nesahá na ně,
 • na kulturních akcích respektují zásady společenského chování,
 • každý úraz oznámí okamžitě učiteli,
 • v odborných pracovnách a v tělocvičně se žáci řídí bezpečnostními předpisy a provozními řády učeben, s nimiž byli seznámeni,
 • do pracovního vyučování nosí žáci pracovní obuv a oděv, do tělesné výchovy cvičební úbor doporučený učitelem,
 • žáci dodržují osobní hygienu, dbají na pitný režim,
 • zásadami slušného chování se žáci řídí i mimo školu,
 • všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků,
 • školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách, spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže,
 • žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu, ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely, ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci,
 • projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy,
 • pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

IV. Evidence úrazů

 • Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 • V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.
 • Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci žáka.
 • O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu s prováděcím předpisem ke školskému zákonu.
 • Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • žák má právo užívat zařízení školy, je ale povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou,
 • za škodu na majetku školy, kterou způsobil žák úmyslně nebo z nedbalosti, bude na žákovi vyžadována odpovídající náhrada,
 • žák osobně odpovídá za pořádek a čistotu na svém místě ve třídě, případné závady hlásí třídnímu učiteli,
 • dojde-li k přemístění žáků do jiné třídy, zodpovídají žáci za školní majetek také v této učebně po dobu své přítomnosti,
 • žáci udržují čistotu také na chodbách, v šatních a sociálním zařízení, hospodárně nakládají s vodou, elektřinou a hygienickými potřebami.

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“.

Resumé

 • Vstoupíš-li, pozdrav. Odcházíš-li, rozluč se.
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Mluv pravdu - lež má krátké nohy.
 • Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno Tobě.
 • Važ si druhých a sám sebe – poděl se o každou svou radost i bolest.
 • Nenič – věci neslouží jenom Tobě.
 • 5 P – pozdrav, poděkuj, popros, poslouchej (ve smyslu naslouchat), pomáhej.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Školní řád vychází z Ústavy České republiky, ze zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zvláště pak z § 2 tohoto zákona, z Listiny základních práv a svobod a ze základních článků úmluvy o právech dítěte, upravené pro potřeby školy.
2. Žáci školy byli se změnou v tomto řádem seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku, toto poučení bylo zaznamenáno v třídních knihách.
3. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v šatně školy a na webových stránkách školy.
4. Zrušuje se znění školního řádu ze dne 25. 5. 2018.
5. Tento školní řád byl projednán PR a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
6. Školská rada schválila školní řád dne 28. 8. 2019.

Ve Větřkovicích 26. 8. 2019

Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy