Loading color scheme

Koncepce rozvoje a řízení školy pro období 2018-2023

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace

Tato koncepce byla schválena pedagogickou radou dne 29. 8. 2018.

Zpracovala: Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy

Obsah:

Úvod

1. Základní údaje o škole
2. Charakteristika školy
3. Současný stav
4. Prostorové a materiální vybavení školy
5. Výchovně vzdělávací proces

5.1 Výchova a vzdělávání
5.2 Charakteristika pedagogického sboru
5.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných
5.4 Způsob hodnocení práce žáka
5.5 Organizace řízení a informační systém
5.6 Kontrolní a hospitační systém

6. Priority rozvoje školy

6.1 Cizojazyčná výuka
6.2 Rozvíjení gramotností – dle ročního plánu
6.3 Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
6.4 Environmentální výchova
6.5 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, talentované a mimořádně nadané
6.6 Rozvoj příznivého klimatu školy, metody a formy výuky
6.7 Pokračování v rozpracovaných projektech MŠMT
6.8 Spolupráce
6.9 Mimoškolní volnočasové aktivity
6.10 Personální strategie pedagogického sboru a další vzdělávání pedagogických pracovníků
6.11 Ekonomická oblast
6.12 Stavební úpravy a rekonstrukce
6.13 Prezentace školy

Závěr

ÚVOD

Koncepce rozvoje a řízení ZŠ a MŠ Větřkovice na období 2018 - 2023 je stále se vyvíjející koncept dalšího směřování naší školy. Vychází z analýzy současného stavu a zároveň navazuje na předchozí zpracované koncepce školy. V minulém školním roce došlo na základě konkursního řízení ke změně vedení školy. Aktuální situaci vnímáme jako možnost nového startu, který navazuje na tradici a inovaci.

Naší snahou do budoucna bude udržet a postupně zvýšovat kvalitu výchovy a vzdělání, které škola poskytuje a přinést další zlepšování spolupráce mezi vedením školy, rodiči, zaměstnanci a zřizovatelem školy.

Současné pojetí koncepce školy spojuje tradiční edukační proces s alternativním způsobem výuky. Základními principy jsou samostatnost (to, k čemu se sám dopracuji, si budu lépe pamatovat), kreativita a spolupráce. Mimo jiné je třeba u dětí i žáků podporovat tvořivé myšlení, respektování práce druhých, získávání zdravého sebevědomí a rozvíjení schopnosti sebehodnocení. Je žádoucí pěstovat pozitivní klima školy, v níž se všichni cítí spokojeně a bezpečně.

1. Základní údaje o škole

a) Název právnické osoby:
Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace
Sídlo: Větřkovice 127, PSČ 747 43
samostatný právní subjekt od 1. 1. 2003
právní forma: příspěvková organizace
telefon: 601 088 641 (ZŠ)
601 088 642 (MŠ)
e-mail: zsvetrkovice@zsvetrkovice.cz
IČ - 75027038
REDIZO: 600 143 180
www stránky: www.zsvetrkovice.cz
ID datové schránky: dngmixy

b) Zřizovatel
Obec Větřkovice
Sídlo: 747 43 Větřkovice 197, okres Opava
telefon: 556 310 029
e-mail: starosta@vetrkovice.cz
IČ - 00849740

c) Ředitelka školy
Mgr. Gabriela Grodová
Větřkovice 237
747 43 Větřkovice

d) Škola sdružuje:
a) Mateřskou školu kapacita: 28 dětí IZO: 107 629 101
b) Základní školu kapacita: 40 žáků IZO: 102 342 082
c) Školní družinu kapacita: 30 žáků IZO: 120 004 305
d) Školní jídelnu kapacita: 100 IZO: 102 956 057

e) Školská rada
Obec Větřkovice vydala na základě usnesení č. 4/XVII ze dne 7. 11. 2005, a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zřizovací listinu školské rady při Základní škole a Mateřské škole Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 a 3 školského zákona. Školská rada byla zřízena dnem 1. ledna 2006.

f) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, počet žáků v 1. ročníku neurčen, nejvyšší povolený počet žáků v oboru - 40.
RED IZO: 600143180
Datum zahájení činnosti: 22. 10. 1877
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005
Datum výpisu: 5. 9. 2017

2. Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Větřkovice je malotřídní školou se dvěmi kmenovými třídami, v nichž se vyučují žáci 1. – 4. ročníku. V budově základní školy se nachází také jedno oddělení školní družiny. Součástí školy je mateřská škola a školní jídelna, které jsou umístěny v centru obce.

Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní, ale dojíždí k nám i žáci z jiné spádové oblasti.

Škola umožňuje vzdělávání také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními, těm je pak věnována individuální péče, stejně tak i žákům nadaným.

3. Současný stav

SILNÉ STRÁNKY
- výborná spolupráce se zřizovatelem
- dvě plně vybavené kmenové třídy, multifunčkční učebna, samostatná učebna pro VV a PV,
- samostatné prostory pro ŠD
- plná aprobovanost pedagogů
- spolupracující tým pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců
- ochota všech pracovat i nad rámec svých povinností při pořádání mimoškolních akcí
- všestrannost a kreativita pracovnic
- kladný vztah k dětem
- široké spektrum absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP
- dobré materiální zázemí a vybavení učeben
- dobrá vybavenost ICT technikou (počítače, iPady, videokamera s příslušenstvím, interaktivní tabule v obou třídách, interaktivní tabule v MŠ), žáci i učitelé mají volný přístup k PC a na internet
- rekonstruované budovy ZŠ i MŠ
- existence bezbariérového přístupu v ZŠ, včetně sociálního zařízení
- zrekonstruované sociální zařízení ve všech podlažích školy
- vlastní kuchyň a jídelna v MŠ
- čisté pracovní prostředí
- rodinné prostředí školy
- příznivé klima
- podporujeme zdravý životní styl – zapojení do projektů Zdravá 5, Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, projekty ústní hygieny a péče o chrup
- pěkné prostředí a okolí školy s využitím environmentálních aktivit
- dostupný obecní sportovní areál s multifunkčním hřištěm a sociálním zázemím, včetně šaten, s možností celoročního využití nejen v hodinách TV
- tradiční akce školy
- péče o žáky s podpůrnými opatřeními i o žáky nadané
- široká nabídka mimoškolních volnočasových aktivit v ZŠ i MŠ
- dlouhodobá tradice školy
- zapojenost do školních i evropských projektů
- výuka anglického jazyka pro předškolní děti v MŠ, od 1. ročníku v ZŠ
- početná docházka žáků do ŠD
- ranní i odpolední provoz ŠD
- fungující školská rada
- kvalitní inovované webové stránky školy
- zájem bývalých žáků o školu
- přitažlivost školy pro rodiče, žáky a děti mimo naši spádovou oblast
- vhodná poloha školy, dobrá dopravní obslužnost pro dojíždějící žáky
- přistěhovávání mladých rodin s dětmi do naší obce

SLABÉ STRÁNKY
- chybí tělocvična (cvičíme v upravené třídě)
- omezený rozpočet
- ze ZŠ docházíme do školní jídelny v MŠ (bezpečnost, pohyb u hlavní silnice)
- velké nároky na méně početný pedagogický sbor, omezená možnost delegování úkolů
- v MŠ není kabinet pro uložení pomůcek a šatna pro 28 dětí je malá

PŘÍLEŽITOSTI
- výborná spolupráce, vstřícnost a podpora zřizovatele
- výborná spolupráce s jednotlivými spolky v obci (SDH, MS Dubina, Český červený kříž, Tělovýchovná jednota Dubina, Klub seniorů) i s místními občany
- nabídka mimoškolních aktivit – spolupráce s SVČ Vítkov, ZUŠ Vítkov
- přeshraniční spolupráce (Slovensko, Polsko)
- spolupráce s ostatními malotřídními školami v okolí, se spádovou školou v Březové
- zapojení školy do života v obci
- akce pro žáky, rodiče a veřejnost
- předkládání projektů
- podpora rodičů
- vyšší využití kapacity školy
- spolupráce s externím lektorem angličtiny pro výuku dospělých
- pořádání přednášek a besed pro veřejnost
- rozvíjení dobrého jména
- prezentace ZŠ i MŠ
- spolupráce s PPP a SPC
- spolupráce se spádovou školou v oblasti výchovy,vzdělávání i mimoškolních aktivitách dětí
- získávání sponzorů

4. Prostorové a materiální vybavení školy

Budova základní školy pochází z roku 1877 a v posledních letech byla celkově rekonstruována a modernizována, technicky je dobře vybavena. Mateřská škola byla vystavěna ve 20. letech 20. století a je také postupně opravována, nachází se přímo v centru obce.

V základní škole se nachází dvě kmenové třídy, upravená třída pro tělovýchovné činnosti, samostatné prostory pro školní družinu a velká multifunkční učebna pro školní i mimoškolní činnosti, podkrovní kuchyňka a archiv s předepsanými archivními skříněmi. K výuce výtvarné výchovy a pracovních výchovy nám slouží kreslírna, umístěna v přízemí školy vedle sborovny, kabinetu a ředitelny. Tělesná výchova probíhá nejen ve třídě upravené pro tyto účely, ale také na hřišti za školou, popř. na obecním multifunkčním hřišti. V blízkosti vstupu do budovy je umístěna šatna s oddělenými žákovskými skříňkami.

Školní družina využívá k volnočasovým aktivitám jak vlastní třídu, která svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku, tak i ostatní prostory školy.

Ve škole jsou v každém podlaží zrekonstruované WC (včetně bezbariérového WC v přízemí školy) a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám. Úklidová komora je umístěna v přízemí, výlevky jsou k dispozici na každém podlaží.
Během letních měsíců 2018 došlo k úpravě prostranství před školou, včetně odstranění plotu, vydláždění a nové výsadby doplněné o dřevěné hrací prvky a odpočinkovou zónu s lavičkou.

V červenci 2019 započnou stavební práce na bývalé hospodářské budově za školou a bude v ní vytvořena nová jazyková a polytechnická učebna, šatna a sociální zařízení. Předpokládaný termín dokončení a otevření je plánován na leden 2020.

Interiér mateřské školy tvoří třída, herna, sociální zařízení, kancelář účetní a vedoucí učitelky, šatna a úklidová komora. Levá část budovy patří školní jídelně, kterou využívají nejen děti MŠ, ale také žáci ZŠ, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Nachází se zde šatna, jídelna a kuchyň. Prostory pro společné stravování jsou k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků. Šatna a sociální zařízení kuchařky je situováno do podkroví.

Sklepní prostory pod kuchyňskou částí jsou využívány pro uskladnění potravin. Na opačné straně budovy máme další dvě podpodlažní místnosti. Jedna z nich je kotelna a druhá se zatím nepoužívá. Zde se potýkáme s vlhkými zdmi a pracujeme na jejich sanaci.

Zahrada mateřské školy byla během posledních let rekonstruována, staré prolézačky byly nahrazeny novými herními prvky, byla postavena nová chatka jako úložný prostor pro hračky a celkově obnovena květinová výsadba.

Během letních měsíců 2018 byl provoz mateřské školy omezen z důvodu rekontrukce. Došlo k výměně celé otopné soustavy i plynových kotlů, výmalbě porušených částí místností a výměně koberce ve třídě. Zároveň byla očištěna a naimpregnována fasáda budovy, byly očištěny vstupní stříšky nad vchody do mateřské školy, natřeny a opraveny veškeré plechové prvky. Celá budova tak získala zářivý vzhled a je opět zajímavým prvkem v centru obce.

Obě naše školní zařízení disponují bohatým výběrem učební a didaktických pomůcek, učebnicemi, interaktivními tabulemi, informační a komunikační technikou a dalšími potřebami a pomůckami umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. Pedagogové pro práci využívají školní iPady, popř. notebooky, mají vlastní e-mailové schránky a neomezený přístup na internet. Dle finančních možností pořizujeme nové počítače a výukové programy.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek v ZŠ, ŠD - dle finančních možností

 • zlepšit prostorové a hygienické podmínky pro pracovníky školy – úprava sborovny, včetně nového nábytku, parapetu, osvětlení a podlahy
 • vyměnit kuchyňský kout ve školní družině, včetně sporáku s troubou
 • vyměnit podlahu v tělocvičně – vhodný neklouzavý povrch, vyznačené hřiště pro míčové hry
 • vyměnit podlahu v kreslírně, přidat zde další umyvadlo
 • vyměnit interiérové dveře
 • obnovovat učebnicové řady
 • upravit školní zahradu za budovou pro účely výuky i odpočinku, doplnit o hrací i naučné prvky
 • výmalbu stěn provádět podle potřeby

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek v MŠ, ŠJ - dle finančních možností

 • dokončení prací se sanací zdiva v severních sklepních prostorách
 • z důvodu naplněnosti tříd (i výhledově) pracovat na přípravě úprav podkrovních místností pro vybudování nové třídy

Společné úkoly - dle finančních možností

 • vylepšovat vzhled interiérů ZŠ i MŠ, zajišťovat běžné opravy
 • postupně modernizovat a inovovat ICT techniku, doplňovat učební a didaktické pomůcky

5. Výchovně vzdělávací proces

5.1 Výchova a vzdělávání

Vytvářet podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje, chrání a podporuje méně nadané, a tedy zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně rozvíjelo a dále uplatnilo. Veškeré dění by mělo směřovat ke zkvalitňování edukačního procesu. Východiskem je samozřejmě školní vzdělávací program.

Výuka v obou školních zařízeních probíhá podle níže uvedených školních vzdělávacích programů:
ŠVP PV „Beruško, vyleť za sluníčkem“
ŠVP ZV „Tvořivá škola je naše budoucnost“
ŠVP ŠD „Hrajeme si celý den“

5.2 Charakteristika pedagogického sboru

Od srpna 2017 došlo ke změně vedení školy i k dalším personálním změnám mezi pedagogickými pracovníky. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a v uplynulém školním roce obohacený o dvě asistentky pedagoga. Zaměstnanci školy mají dobrý vztah k dětem a mají zájem i motivaci se celoživotně sebevzdělávat a zvyšovat si tak svoji kvalifikaci a odbornou přípravu. Aktuální stav pedagogického sboru je vždy uveden ve výroční zprávě o činnosti školy pro daný školní rok.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek

 • Umožnit a podporovat DVPP
 • Pečovat o odborný růst pedagogického sboru
 • Ve vzájemných vztazích pracovníků vytvářet klidnou a tolerantní atmosféru
 • Udržení stabilního pracovního týmu
 • Posílení pozitivní motivace zaměstnanců
 • Společně promýšlet koncepci rozvoje školy, celoroční plán školy
 • Vést pedagogy k sebehodnocení
5.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Těmto žákům je věnována velká pozornost v běžné výuce, v mimoškolních aktivitách i v hodinách pedagogické intervence. Podle doporučení z SPC s nimi také pracují asistentky pedagoga.

V přízemí školy je vybudováno bezbariérové WC, rovněž hlavní vstup do budovy je takto uzpůsoben.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek

 • Snažit se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individiálního maxima každého jednotlivce v závislosti na jeho možnostech a potřebách.
 • Úzce spolupracovat s PPP, SPC.
 • Vytvářet IVP na žádost zákonných zástupců žáka a doporučení PPP.
 • Podporovat nadané žáky zadáváním problémových úkolů.
 • Vzdělávat pedagogy v této problematice.
 • Uplatňovat individuální přístup, používat doporučené metody výuky a hodnocení.
 • Dbát pokynů v doporučení PPP, SPC.
 • Úzce spolupracovat se zákonnými zástupci těchto žáků.
 • Umožnit slovní hodnocení na žádost zákonného zástupce.
5.4 Způsob hodnocení práce žáka

Hodnocení je zpětná vazba určující míru zvládnutí určitého úkonu. Měla by sdělovat informaci o tom, jak žák dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil, popř. v čem ještě chybuje.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek

 • Využívat hodnotící razítka a obrázky, převážně v nižších ročnících.
 • Předem stanovit kritéria hodnocení.
 • Klasifikovat jen probrané a procvičené učivo.
 • Umožnit žákům dostatek času na zažití učební látky.
 • Využívat práci s chybou.
 • Oceňovat nejen výsledky, ale i úsilí a snahu žáka.
 • Užívat povzbuzující pochvaly a povzbuzení k práci.
 • Vést žáky k sebehodnocení.
 • Oceňovat úspěchy v soutěžích a při reprezentaci školy.
 • Vycházet z pravidel pro hodnocení vzdělávání.
5.5 Organizace řízení a informační systém

Pracovníci jsou informováni o dění ve škole na pedagogických radách, provozních poradách (aktuálně podle potřeby), prostřednictvím ročního plánu, měsíčních plánů práce a aktuálních informací na nástěnkách ve sborovně.

Pro žáky i rodiče slouží informační nástěnky v šatnách ve školní a obecní vývěsce. Probíhají konzultační hodiny, třídní schůzky, dny otevřených dveří a po domluvě mají rodiče možnost se zúčastnit vyučování a konzultovat výchovně vzdělávací problémy.

Dále se využívá schránka důvěry, třídnické chvilky, žákovské knížky, písemná oznámení, plakáty, školní časopis, webové a facebookové stránky školy.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek

 • I nadále usilovat o maximální informovanost zaměstnanců školy – roční plán, měsíční plány, provozní porady, pedagogické rady.
 • Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy.
 • Pro zlepšování informovanosti veřejnosti v obci pravidelně přispívat do místního zpravodaje, obměňovat aktuální zprávy o činnosti školy na obecní vývěsce i na webových a facebookových stránkách školy.
 • Pracovat na vytvoření nových webových stránek školy.
5.6 Kontrolní a hospitační systém

Plán kontrolní činnosti školy v oblasti pedagogické je součástí ročního plánu školy. Kontroly probíhají formou pozorování, hospitací, pohovorů, zastupováním ve výuce, kontrolou pedagogické dokumentace a práce třídního učitele, vyhodnocováním písemných prací žáků.

V ekonomické oblasti se řídíme platnými účetními směrnicemi.

V oblasti provozní probíhají pravidelné kontroly a revize všech potřebných zařízení. Rovněž probíhají pravidelné prověrky bezpečnosti, požární ochrany a první pomoci. Pod kontrolou jsou i zahradní prvky a nářadí určené ke cvičení. Rovněž probíhají kontroly dodržování provozního řádu školy zaměstnanci.

Součástí systému je také kontrolní činnost zřizovatele, státních orgánů, inspekce a školské rady. Výsledky těchto kontrol jsou zveřejňovány ve výročních zprávách.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek

 • Zkvalitňovat systém kontrolní činnosti vedoucích pracovníků.
 • Vyhodnocovat výsledky kontrolní činnosti a používat je dále ke zlepšování podmínek práce.

6. Priority rozvoje školy

6.1 Cizojazyčná výuka

- Výuky anglického jazyka – v mateřské škole formou zájmového kroužku, v základní škole od 1. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

6.2 Rozvíjení gramotností dle ročního plánu

- Rozvoj ICT gramotnosti
- Rozvoj finanční gramotnosti
- Rozvoj matematické gramotnosti
- Rozvoj čtenářské gramotnosti
- Rozvoj sociální gramotnosti
- Rozvoj jazykové gramotnosti

6.3 Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu

- Péče o zdraví – pohyb jako přirozená složka vývoje dětí, pohyb na čerstvém vzduchu, zdravá životospráva, nabídka programů Zdravé zoubky, Zdravá pětka, projekt ve spolupráci s MAP Vítkovsko – Rozvoj regionální integrity (Co si zasadíme, to si sníme), Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, 10 lekcí v plavecké škole Leandros Opava, výuka v přírodě

6.4 Environmentální výchova

- Vztah k životnímu prostředí – využití situování školy na okraji obce v blízkosti různých přírodních společenství (les, louka, pole, rybník), programy z oblasti environmentálních činností, odpadové hospodářství, třídění odpadu, Den Země.

6.5 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, talentované a mimořádně nadané

- Jsou integrováni do běžných tříd, spolupráce s PPP a SPC, tvorba IVP po konzultaci s odborným pracovištěm, pedagogická intervence, častější konzultace s rodiči.

6.6 Rozvoj příznivého klimatu školy, metody a formy výuky

- Podpora prosazování pozitivních mezilidských vztahů mezi dětmi a dospělými a ohleduplnou komunikaci i multikulturní orientaci, zajišťování kreativního prostředí pro práci pedagogů a dětí v návaznosti na další vztahy (rodiče, nepedagogičtí pracovníci).
- Zajišťování podnětného, příjemného a bezpečného prostředí. V každé třídě je vytvořen prostor pro alternativní bloky výuky, samostatné rozvíjení žáků a potřeby diferencované výuky.
- Od všech zaměstnanců vyžadujeme respektování specifických rysů osobnosti dítěte, jeho nadání a handicapů v rámci norem slušného mezilidského chování a jednání.
- Uplatňování projektového a skupinového vyučování, výuky v blocích, realizace prožitkových dnů.

6.7 Pokračování v rozpracovaných projektech MŠMT

- „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ a MŠ Větřkovice“
- „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ, ŠD a MŠ Větřkovice“
- „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 “

6.8 Spolupráce

- se zřizovatelem
- zákonnými zástupci dětí a žáků
- mateřskou školou
- místními spolky a organizacemi v obci
- okolními základními a mateřskými školami a školskými zařízeními
- PPP ve Vítkově a Opavě, SPC v Opavě
- posilování vztahů v rámci přeshraniční spolupráce
- s PdF v Olomouci a v Ostravě
- s dalšími organizacemi: Lesy ČR, s. p., LS Vítkov, MAS Opavsko, MAP Vítkovsko

6.9 Mimoškolní volnočasové aktivity

- Rozvíjení žákovských kompetencí prostřednictvím různých aktivit vhodně doplňujících vzdělávání s využitím pozitivní motivace
- Nabídka zájmových kroužků ve školní družině
- Nabídka zájmových kroužků vedených např. SVČ Vítkov, ZUŠ Vítkov

6.10 Personální strategie pedagogického sboru a další vzdělávání pedagogických pracovníků

- Podporování snahy pedagogických pracovníků o stálé zvyšování profesní kvalifikace, napomáhání k dalšímu odbornému růstu pedagogů a jejich snaze o sebevzdělávání ve smyslu získávání nových dovedností a znalostí vedoucích k modernizaci metod a forem výuky.

6.11 Ekonomická oblast

- Získávání doplňkových finančních a materiálních zdrojů a jejich efektivní využívání ve prospěch školy, dětí a žáků, financování činnosti školy z cizích zdrojů (finanční projekty a granty).

6.12 Stavební úpravy a rekonstrukce

- Vybudování jazykové a polytechnické učebny z hospodářské budovy za školou.
- Vybudování zahrady za školou s naučnými i relaxačními prvky.
- Úpravy podkrovních prostor pro další oddělení mateřské školy, včetně šatny a sociálního zázemí.
- Zřízení technické místnosti pro práci školnice sloužící k žehlení prádla a umístění pračky a sušičky, stávající místnost (vedle šatny dětí) může sloužit jako šatna učitelek, která v MŠ chybí.
- Zřízení dětského centra pro maminky s malými dětmi ve sklepních prostorách školy.

6.13 Prezentace školy

- Nové webové a facebookové stránky školy, vývěsky, školní bulletin vytvořený k významným školním výročím, texty ve zpravodaji, školní časopis.

ZÁVĚR

Cíle a zaměření školy jsou reálné a v určitém časovém horizontu i dosažitelné.

Nutno podotknout, že uvedené směřování a aktivity nemůže škola z převážné většiny vykonávat bez potřebné podpory zřizovatele, rodičů a řady dobře fungujících podpůrných organizací. Velký důraz klademe na prohloubení kvalitního a podnětného vztahu, úzké spolupráce obce se školou.

Chceme navázat na dobré tradice českého školství a školy ve Větřkovicích a touto koncepcí obohatit rozvoj školy v příštích letech.

1. 8. 2018
Mgr. Gabriela Grodová
ředitelka školy